اخبار سایت

اسپیدبا. [ اِ ] (اِ مرکب ) آشی را گویند که در آن ترشی نباشد. آش بی ترشی. آش ساده. || شوربای ماست را گویند. اسفیدباج. اسفیدباجه. ماست با. (شعوری ).